Проекти

"Раглобяеми системи за сън“

Проектът се осъществява с ДБФП № BG16RFOP002-2.024-1985-C01 „Разработване на промишлено дизайнерско решение – Разглобяема система за сън“ по Опертативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020″

МАСИ МД разработва промишлено дизайнерско решение за “разглобяеми системи за сън” с 3 варианта за нуждите на фирми производители на легла,

Създадени са  на прототипи с цел да се визуализира и тества новият подобрен дизайн – Като първи етап по проекта ще се разработят следните варианти на системите за сън : 1. стандартна; 2. за деца, 3. тип легло. Съставните елементи на подматрачните рамки са:

  • разглобяема рамка от метални профили
  • дървени ламели, групирани в два вида зони според натоварването
  • обезшумяващи държачи за ламелите, монтирани върху рамката
  • скоби за присъединяване на лемели за усилени зони в два варианта на дизайн-стандартен и персонализиран.

Основното предимство на подобрения дизайн е, че ще оптимизира разходите по транспортиране, складиране, монтаж, време за производство и продажба, като ще намали себестойността на основния продукт за възложителите, което ще подобри тяхната конкурентоспособност и ще разшири продуктовия им каталог. Процес за реализиране на идеята:

Заложена е стратегия за краткосрочно и дългосрочно развитие на идеята. В краткосрочен план ще се разработват две основни визии на продуктите, насочени към масовия потребител: с ниска цена и визия близка до масовата на пазара и рамки с дизайн за деца, с нетипични цветове и опция за персонализиране, като например боядисване с шаблони с детски мотиви, надписи с имена и други детски вариант с нетрадиционна форма на гумените скоби за усилване на зоните. В дългосрочен план кандидатът планира да разработва дизайни за рамки със специализирано приложение:

  • за хора със специални нужди;
  • Разглобяеми рамки с електрическо задвижване на опорите за гърба и краката;
  • Специализирани рамки за спа и уелнес салони – с опция за излъчване на релаксираши звуци.

Осъществяването на предприемаческата идея ще допринесе за развитието на един от секторите, свързани с преодоляване на европейските и регионални предизвикателства.

 

  1. Устойчиво развитие: Изпълнението на проекта е изцяло насочено в осъществяване на предприемаческа идея за разработване на промишлен дизайн и технология за производство на продукт. Чрез достъпен, адекватен и ефективен промишлен дизайн, компаниите-производители с регионално и национално позициониране могат да се задържат и отговорят адекватно на пазара, като се конкурират с големи чуждестранни вериги. Според Член 3 от Регламента относно дизайните : стопанската дейност дизайнът има решаващо значение за успеха. Добрият дизайн се фокусира върху потребителя, комбинира естетическа, икономическа и практическа стойност и е начин потребителите да разпознаят новаторската интелигентност. Конкретно по отношение на предприемаческата идея, промишленият дизайн ще подобри съществуващи продукти на пазара от инженерна, логистична и ергономична гледна точка , като олекотява конструкция, технология за производство и ергономичните характеристики на продукта- разглобяема подматрачна рамка. Това неминуемо ще допринесе за навлизане и запазване на предлагания продукт на пазара.
  2. Спестяване на разходи за потребителите на предприемаческата идея: Основният потребител на предприемаческата идея са компаниите, които имат намерение да реорганизират процеса по генериране на печалба като съкратят времето за реализиране на крайна продажба на модифицирания продукт, Процесът се съкращава с елиминирането на услугата по монтаж. В резултат от реализирането на предприемаческата идея ще се създаде дизайн за сериен масов продукт, който ще намали себестойността на крайния продукт на фирмата-възложител, което ще допринесе за спестяване на разходи и за подобряване на конкурентоспособността й.

Основната цел на дизайнаа е да направи процеса по серийно производство за клиентите лесен, ефективен и с ниски загуби на средства поради характеристиките на приложения продукт, като напр. оптимизиране на материалите поддържани на склад или подобни.